Testy
Index O vzniku sboru Složení družstev Fotky ze závodů Test z požární ochrany Co vy na to?  

 

Test z požární ochrany - Dorost

1. Látky nehořlavé jsou látky, které :

a) působením vysokých teplot nehoří
b) nehoří do teploty 100 °C
c) působením vysokých teplot za normálních podmínek nehoří, nedoutnají ani neuhelnatí

2. Jaké nebezpečí představuje oxid uhelnatý (CO) při požáru :

a) možnost narušení pokožky
b) žádné
c) možnost výbuchu a otravy

3. Hadice "C" je vyráběna v těchto délkách :

a) 20  ± 1 m
b) 20  ± 0,5 m
c) 19  ± 1 m

4. V jakém pořadí se provádí záchrana u požáru :

a) osob, zvířat, majetku
b) zvířat, majetku, osob
c) osob, majetku, zvířat

5. Mezi jednoduché hasební prostředky patří :

a) hasící přístroj, tlumice, vědro, požární čerpadla
b) tlumice, vědro, písek, lopata, větev
c) ruční hasící přístroje, automobilové stříkačky, tlumice

6. Ejektor řadíme mezi čerpadla :

a) odstředivá
b) proudová
c) pístová

7. Hadice "C" má průměr :           

a) 56 mm     
b) 52 mm     
c) 75 mm

8. Pěna má hasební účinky :

a) izolující a chladící účinek
b) pouze chladící účinek             
c) chemické zpomalování procesu hoření        

9. Co znamená zkratka CAS 32 :

a) cisternová automobilová stříkačka o objemu 3200 1 vody
b) automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 320 l/min

c) cisternová automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 3200 l/min

10. Průzkum požáru má za úkol :

a) co nejrychleji zjistit situaci na místě požáru
b) rozmístit techniku na nejvhodnější místa
c) likvidovat malá ohniska požáru

11. Jakou vývěvu má PPS 12 : 

a) rotační
b) plynovou
c) odstředivou

12. Vypalování travnatých porostů:

a) je povoleno
b) je povoleno se svolením Obecního úřadu

c) je zakázáno

13. Hadice "B" má průměr :

a) 56 mm
b) 75 mm
c) 52 mm

14. Při nedokonalém hoření zpravidla vzniká nejvíce :

a) oxid uhelnatý CO
b) oxid uhličitý CO2
c) methan CH4

15. Voda má hasící efekt :

a) chladící a izolující
b) pouze chladící

c) chladící a dusivý

16. Nejvýznamnější inertní plyn je :

a) oxid uhličitý CO2
b) oxid uhelnatý CO
c) dusík             N2

17. Družstvo jednotky požární ochrany tvoří:

a) velitel + 2 osoby
b) velitel + 5 osob
c) velitel + 3 osoby

18. Zmenšené družstvo jednotky požární ochrany tvoří:

a) velitel + 2 osoby
b) velitel + 5 osob

c) velitel + 3 osoby

19. Z meteorologických vlivů nejvíce působí na průběh požáru :

a) vítr
b) teplota vzduchu
c) srážky

20. Za přepravu jednotky PO na místo požáru zodpovídá :              

a) řidič vozidla                   
b) velitel vozu                   
c) velitel zásahu

21. Grafický znak je taktickým označením pro :  

a) velitele zmenšeného družstva    
b) velitele družstva  
c) strojníka

Velitel

22. Grafický znak je taktickým označením pro :  

a) velitele družstva            
b) spojku               

c) strojníka

Strojnik

23. Grafický znak je taktickým označením pro :       

a) spojku
b) velitele zmenšeného družstva
c) člena družstva

Velitel zmens. druzstva

24. Grafický znak je taktickým označením pro : 

a) člena družstva - číslo 2             
b) strojníka            
c) spojku

Clen druzstva 2

25. Grafický znak je taktickým označením pro:              

a)strojníka                                                                  
b) strojníka zmenšeného družstva                  
c) velitele

Strojnik zmens. druzstva

26. Rozdíl mezi danými grafickými znaky je :        

a) sudé číslo je vedoucím operační skupiny
b) liché číslo je vedoucím operační skupiny          
c) žádný

Clen 1

Clen 2

27. Podél hadice nebo hadicového vedení se chodí :

a) vlevo
b) vpravo
c) libovolně

28. Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje :

a) obec
b) okres
c) HZS okresu

29. Velitele jednotky SDH jmenuje a odvolává :                 

a) starosta SDH                
b) starosta obce                
c) okresní požární rada

30. Požár je likvidován za situace :

a) hoření ustalo a nehrozí nebezpečí jeho dalšího pokračováni
b) teplota v prostoru hoření klesla na teplotu okolí
c) plocha hoření byla pokryta hasební látkou

31. Při tepenném krvácení :

a) je krev tmavší a vystřikuje z rány v rytmu srdečních tepů
b) je krev jasně červená a vystřikuje z rány v rytmu srdečních tepů
c) je krev tmavší a zvolna z rány vytéká

32. Příznaky žilního krvácení :

a) z rány stříká tmavá krev
b) z rány vytéká tmavá krev
c) z rány vytéká světlá krev

33. Co je to šok a první pomoc při něm :

a) je to stav bezvědomí - umělé dýchání
b) je to neschopnost těla bránit se proti bolesti - tišení bolesti

c) je to reakce těla na poranění, které může přejít do bezvědomí a končit smrtí - 5T = ticho, tišení bolesti, tekutiny, teplo a transport

34. První pomoc při bezvědomí :

a) podávání tekutin - i alkohol
b) nepřímá masáž srdce

c) umělé dýchání - resuscitace

35. Jaké jsou základní příznaky života :

a) dech a pokrevní sliznice
b) tep, dech a reakce zornic
c) normální tělesná teplota a dech

 

  Správné odpovědi : 1a, 2c, 3a, 4a, 5b, 6b, 7b, 8a, 9c, 10a, 11b, 12c, 13b, 14a, 15c, 16a, 17b, 18c, l9a, 20a, 21b 22c, 23b, 24a, 25b, 26b, 27a, 28a, 29b, 30a, 31b, 32b, 33c, 34c, 35b